Dokumendihaldurite Ühingu eesmärgid

Dokumendihaldusega tegelevaid inimesi ühendav Dokumendihaldurite Ühing asutati 12. juunil 2004 Viljandis. Ühing koondab inimesi, keda huvitab dokumendihalduse valdkond ning selle edendamine. 2015. aastal on liikmeid üle saja.

Dokumendihaldurite Ühingu visioon on olla juhtiv dokumendihalduse alal tegutsevate inimeste ühendus Eestis. Selle saavutamiseks soovime teha koostööd ühinguga sarnaseid eesmärke taotlevate isikute ja organisatsioonidega nii Eestis kui ka mujal maailmas ning korraldada dokumendihaldurite omavahelist kutsealast suhtlemist ja koostööd.

Dokumendihaldurite Ühingu missioon on väärtustada dokumendihalduri kutset ning teadvustada hästi toimiva dokumendihalduse vajalikkusest nii tööandjaid, spetsialiste kui ka laiemat üldsust. Selleks korraldame dokumendihalduse alase info võimalikult head kättesaadavust, kasutades selleks erinevaid kanaleid. Levitame oma erialaseid teadmisi ja kogemusi, nõustame ning jagame asjatundlikke soovitusi.

Meie eesmärgid on:
dokumendihalduri kutse populariseerimine ja väärtustamine ühiskonnas;

  • dokumendihaldurite kutsealase suhtlemise ja koostöö korraldamine;
  • erialaste teadmiste ja kogemuste levitamine;
  • dokumendihalduse alal tegutsevate isikute kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide kaitsmine;
  • dokumendihaldurite huvide esindamine Eesti Vabariigi teadus- ja hariduspoliitika kujundamisel ning rakendamisel;
  • koostöö arendamine kõigi ühinguga sarnaseid eesmärke taotlevate isikute ja organisatsioonidega dokumendihalduse valdkonna edendamiseks Eestis.


Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas.

Ühingut juhib ja esindab üldkoosolekul tegevliikmete hulgast kolmeks aastaks valitavjuhatus. Aastatel 2004-2007 olid juhatuse liikmeteks Gina Kilumets, Aita Parik, Kädi Riismaa, Katrin Roosileht ja Maire Tars. 2007. aastal valitud juhatusse kuulusid Teele Kurm, Lea Baumann (Medri), Tiia Ots (Pukki), Katrin Roosileht ja Mirje Sepp. 2012. aasta üldkoosolekul valiti ühingu juhatuse liikmeteks Pille Vestung, Katrin Roosileht, Kersti Treulich, Kristi Saarsalu, Külli Kool ja Katrin Leemet.

Info jagamiseks ühingu tegevuse, ühisürituste, vabade töökohtade, erialaste koolituste, kutseeksami sooritamise jms kohta nii liikmetele kui laiemale üldsusele on ühingul veebileht. Leht on avatud ka reklaamidele. 2009. a. sügisest alates edastab ühing kõigile liikmetele ja teistele asjahuvilistele uudiskirja, mis kajastab dokumendihalduse alaseid teateid ja tegemisi, mis võiksid laiemalt huvi pakkuda.

Dokumendihaldurid saavad kohtuda ka sotsiaalvõrgustikkudes Facebook ja LinkedIn, kus dokumendihalduritele on loodud oma grupid.