Liikme meelespea

Ühingu liikmeks võib olla iga täisealine füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja. Ühingu liikmeks vastu võtmise otsustab ja arvestust korraldab juhatus. Kandidaat peab saama vähemalt 3/4 juhatuse häältest. Sisseastumismaks puudub.

DHÜ liikmemaks ühel kalendriaastal on alates 2012. aastast töötavale liikmele 7 eurot ja mittetöötavale liikmele 4 eurot. Liikmemaksu suurus juriidilisele isikule on 21 eurot kalendriaastas.

Liikmemaks tuleb tasuda igal kalendriaastal esimese kvartali jooksul (nt 2016. a liikmemaksu tasumise tähtaeg oli 31.03.2016).
Maksele lisa selgituseks ka aasta, mille eest liikmemaksu tasud.
Ühingu pangaarve on EE301010220073279010 SEB Pank. Samale arveldusarvele saab teha ka annetusi.

Ühinguga liitumiseks täida ja allkirjasta avalduse vorm digitaalselt ja saada see e-postiga juhatus [ät] dokumendihaldus.ee:
füüsilise isiku liikmeks astumise avaldus
juriidilise isiku liikmeks astumise avaldus

 Juhatus annab oma otsusest teada ühe kalendrikuu jooksul alates avalduse esitamisest.

Ühingu liikmete õigused ja kohustused
Liikmel on õigus:
 • Osaleda ühingu tegevuses kooskõlas ühingu eesmärkide ja ülesannetega;
 • valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
 • esitada oma liikmeid ühingu juhatusse, esitada arupärimisi;
 • saada igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta;
 • osaleda ühingu üritustel, teha ettepanekuid ühingu ürituste päevakava koostamiseks;
 • taotleda ühingu poolt antavat kutsealast ja majanduslikku abi ning soodustusi;
 • teha ühingu juhatuse kaudu ettepanekuid riigivõimu- ja valitsusorganeile;
 • teha ettepanekuid töögruppide moodustamiseks ja osaleda nende töös;
 • saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja;
 • Avalduse alusel välja astuda ühingu liikmeskonnast;
Liige on kohustatud:
 • Järgima ühingu põhikirja, kodukorda ja juhtorganite otsuseid;
 • Aktiivselt osalema ühingu ettevõtmistes põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel;
 • Hoidma ja otstarbekalt kasutama ühingu vara;
 • Tasuma igal aastal I kvartali jooksul liikmemaksu.