Eestis korraldab ja reguleerib Kutsesüsteemi loomist Kutsekoda.
Vastavalt Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsusele  on teabehalduse korraldaja kutse andjaks Eestis kuni 09.11.2025. a MTÜ Dokumendihaldurite Ühing.

Teabehalduse korraldaja on spetsialist, kelle ülesandeks on teabehalduse korraldamine ja selle põhimõtete rakendamine organisatsiooni äriprotsessides ja teenuste arendamises ning toetada põhi- ja tugifunktsioonide täitmist. Ta teeb koostööd juhtkonnaga ja teiste valdkondade esindajatega, sh IKT, kommunikatsioon, õigus, kvaliteedijuhtimine jne. Oma töös teabe kaitse ja juurdepääsu korraldamisel puutub ta kokku konfidentsiaalse informatsiooniga, mis seab sellel ametikohal töötavale isikule omakorda kõrged eetilised nõudmised.

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.
Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.  

Kutsestandardid: Teabehalduse korraldaja, tase 6

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tunnistusesaamine.

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib alates 1. septembril 2008 kehtima hakanud Kutseseadus